Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Výskum literárneho diela Evy Bachletovej

Skupina zahraničných vedcov, medzi ktorými sú fyzici, matematici a jazyko­vedci z Rumunska, Čiech a Nemecka, analyzuje v súčasnosti moderné slovenské texty pomocou kvantitatívnych metód a snaží sa nájsť nielen charakteristické črty diela Evy Bachletovej (spisovateľky, publicistky, vysokoškolskej učiteľky pôsobiacej na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave), ktorú považujú za dobrú reprezentantku slovenskej tvorby, ale aj charakter textov vôbec. Niektoré odborné články vznikli priamo pre popis tvorby Evy Bachletovej. Všetky práce zamerané na túto oblasť boli napísané v anglickom jazyku a vydané v zahraničných odborných periodikách. Doteraz boli popísané v jej tvorbe eufonické vlastnosti, slovné dĺžky, bohatstvo slovníka, niektoré geometrické vlastnosti textov, strati­fikácia slov­níka (54 básní), štrukturálny konzervativizmus a inovácia, aspekty nominál­neho štýlu, tematická koncentrácia, deskriptivita a momentálne sa pracuje na celom spektre problémov okolo slovnej a vetnej dĺžky, vzdialenosti medzi opakovaním totožných elementov, pričom sa slovenčina porovnáva s celým radom iných jazykov, to znamená, že výsled­ky sa môžu využívať ako pre teoretické a popisné tak aj pre typologické účely. V Čechách sa na základe uverejnených analýz pripravuje kniha o slovenskej poézii, v podstate prvá česká analytická publikácia o kvantitatívnej lingvistike.

Bachletovej prozaické texty sú veľmi poetické, a naopak, v poézii nepou­žíva klasický rým, takže sa texty líšia len formálne dĺžkou verša, ktorý signa­lizuje poéziu. Vo všetkých vyššie uvedených výskumných oblastiach boli vypraco­vané matema­tické modely vlastností a procesov, ktoré sa pozvoľna zovše­obec­ňujú a aplikujú na texty v iných jazykoch. Takže texty Evy Bachletovej hrajú akúsi pioniersku úlohu v analýze textov. Treba podotknúť, že týmito metódami sa dá analyzovať nielen štýl autora, ale aj jeho vnútorný svet, jeho asociácie, jeho spi­sovateľský vývoj, jeho aktivita či ornamentalita a podobne. Bachletovej texty majú tú výhodu, že sú kratšie a dá sa s nimi ľahko pracovať aj bez použitia počítača. 

Bolo by veľmi potešujúce, keby sa uvedené metódy použili aj na rozbor textov iných slovenských autorov. Matematickými metódami sa samozrejme nedajú overiť názory alebo intuitívne pohľady na literárnu tvorbu, ktoré používajú kritici alebo literárni historici bez etablovania hypotéz. Inými slovami, matematické metódy nerobia výpovede o kvalite textu, o jeho obsahu, zámere a podobne. Ale možno nimi porov­návať isté exaktne definované vlastnosti textov, a tu sa Eva Bachletová dostáva do dobrej spoločnosti: jej štruktúry sú podobné Byronovym, Goetheho, Emines­covym a iným. Aj keď vedecký projekt nehodnotí kvalitu literárnych diel, dostáva sa sloven­ská tvorba prostredníctvom Evy Bachletovej aspoň v abstraktnej forme do vedomia sveta.

Gabriel Altmann, Bochum
www.gabrielaltmann.de

Zoznam odborných článkov, v ktorých bola analyzovaná tvorba Evy Bachletovej:

Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann (2011). On stratification in poetry. Glottometrics 21, 2011, str. 54–59, RAM-Verlag, Lüdenscheid, ISSN 1617-8351.

Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann (2011). Euphony in Slovak lyric poetry. Glottometrics, 22, Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011, str. 5–16. ISBN 1617-8351.

Radek Čech, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann (2011). Word length in Slovak poetry. Glottometrics, 22, Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011, str. 44–56. ISSN 1617-8351.

Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann (2011). Vocabulary richness in Slovak poetry. Glottometrics, 22, Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011, str. 62–77. ISSN 1617-8351.

Sven Naumann, Ioan-Iovitz Popescu, Gabriel Altmann (2012). Aspects of nominal style. Glottometrics 23, Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2012, 23-55. ISSN 1617-8351.

Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann (2012). Some characterizations of Slovak poetry. In: Naumann, S., Grzybek, P., Vulanovič, R., Altmann, G. (2012). Synergetic Linguistics. Text and language as dynamic systems. Wien: Praesens 2012, 187-196. ISBN 978-3-7069-0700-2.

Ioan-Iovitz Popescu, Radek Čech, Gabriel Altmann (2012). Some geometric properties of Slovak poetry. Journal of Quantitative Linguistics 19(2), 2012, 121-134. Routledge, Talor & Francis Group, ISSN 0929-6174(2010)17:4;1-7.

 

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval.

your_ip_is_blacklisted_by sbl.spamhaus.org

Pridajte článok na Facebook | Pridajte článok na vybrali.sme.sk